Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Програма індивідуальної усної співбесіди для абітурієнтів ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ» з біології на базі основної школи у 2023 році

Програма індивідуальної усної співбесіди для абітурієнтів ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ» з біології на базі основної школи у 2023 році

При виконанні екзаменаційної роботи з біології абітурієнт повинен виявити:

  • знання про принципи функціонування і структуру біологічних систем, онто- та філогенез, взаємозв’язки між біологічними системами, середовищем;
  • знання головних закономірностей та законів, що стосуються розвитку всіх рівнів організації живих організмів;
  • знання морфології, анатомії, фізіології, особливостей життя прокаріот та еукаріот;
  • добре володіти головними поняттями та термінологією;
  • мати чітке уявлення про сучасну класифікацію основних групп рослин і тварин;
  • уміти обгрунтувати висновки. Оперувати поняттями при поясненні явищ природи з наведенням прикладів з практики сільського господарства, промисловості, охорони здоров’я, вирішувати ситуаційні задачі.

Рослини. Ботаніка - наука про рослинний світ. Поняття про генеративні та вегетативні органи рослини.

Корінь і його функції. Види коренів. Типи (стрижнева, мичкувата) кореневих систем та їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Ріст кореня. Поглинання води і мінеральних речовин. Добрива, грунт, його значення для життя рослин. Видозміни коренів.

Пагін. Будова бруньки, види бруньок, розташування на стеблі. Галуження пагона. Внутрішня будова стебла деревної природи.Ріст стебла в товщину. Утворення річних кілець. Пересування органічних та мінеральних сполук по стеблу.Видозміни пагона: кореневище, бульба, цибулина. Будова та біологічне значення.

Листок. Зовнішня та внутрішня будова листка. Випаровування води листками. Функції продихів. Видозміни листків. Листопад.

Вегетативне розмноження рослин у природі та рослинництві. Біологічне та народногосподарське значення вегетативного розмноження.

Квітка, плід, насінина. Квітка - орган насіннєвого розмноження рослин. Будова квітки. Одностатеві та двостатевіквітки. Одно- та дводомні рослини. Біологічне значення суцвіть. Запилення та його види. Подвійне запліднення у рослин. Утворення насіння і плодів. Типи плодів. Будова і склад насінини.Умови проростання насіння. Агротехніка висівання та вирощування рослин.

Поняття про систематику рослин. Таксономічні категорії: вид, рід, родина, клас, відділ, царство. Рослинні угрупування. Екологія. Екологічні фактории живої і неживої природи.

Основні групи рослин. Клас дводольні: родини розоцвітів, капустяні, бобові, пасльонові, айстрові. Класоднодольні: родини лілейні, тонконогові.

Покритонасінні. Особливості життєдіяльності та будови.

Голонасінні. Будова, розмноження, різноманітність.

Папороті, хвощі, плауни. Будова, розмноження, роль у природі.

Мохи. Будова, розмноження, представники, утворення торфу.

Водорості. Будова та життєдіяльність одноклітинних та нитчастих. Значення.

Прокаріоти. Бактерії. Будова і життєдіяльність. Розмноження. Розповсюдження. Роль в природі, медицині, сільському господарстві.

Гриби. Загальна характеристика. Шапкові, цвільові - представники, особливості життя, значення. Поняття про антибіотики. Гриби-паразити.

Лишайники. Будова, живлення, розмноження. Роль у природі.

Тварини. Тваринний світ – складова частина природи. Подібність та відмінність тварин, рослин і грибів.

Систематика тварин. Основні систематичні групи тварин.

Одноклітинні тварини. Загальна характеристика одноклітинних. Саркодові. Особливості будови та життєдіяльності. Джгутикові. Особливості будови та живлення. Інфузорії. Будова, основні процеси життєдіяльності. Подразливість. Апікальнокомплексні. Особливості організації в зв’язку з внутрішньоклітинним паразитизмом. Основні представники та їх життєві цикли.

Кишковопорожнинні. Загальна характеристика. Будова гідри. Нервова система, живлення, подразливість, симетрія, двошаровість. Морські кишковопорожнинні: медузи, корали.

Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Паразитичні плоскі черви. Цикли розвитку та розмноження. Пристосованість червів до паразитизму і засоби запобігання зараженню.

Круглі черви. Загальна характеристика типу. Цикл розвитку і розмноження аскариди основних представників.

Кільчасті черви. Загальна характеристика. Основні представники. Спосіб існування, регенерація, розмноження.

Молюски. Загальна характеристика. Представники. Особливості життєдіяльності, різноманітність.

Членистоногі. Загальна характеристика типу, поділ напідтипи та класи.

Ракоподібні. Загальна характеристика. Особливості життєдіяльності, різноманітність представників.

Павукоподібні. Загальна характеристика. Особливості будови. Кліщі. Значення в природі й житті людини.

Комахи. Загальна характеристика класу. Типи розвитку комах. Основні ряди: лускокрилі, двокрилі, твердокрилі, перетинчастокрилі, прямокрилі. Особливості життєдіяльності та будови представників цих груп. Роль і значення комах.

Хордові. Загальна характеристика типу. Клас Ланцетники.

Риби. Загальна характеристика, поділ на класи. Особливості будови та різноманітність (акули, осетрові, костисті, кистепері). Розмноження, нерест, міграції.

Земноводні. Характеристика класу, класифікація. Розмноження і розвиток. Походження і значення.

Плазуни. Загальна характеристика класу. Різноманітність, походження, значення. Стародавні плазуни.

Птахи. Загальна характеристика класу. Особливості будови і поведінки. Розмноження, турбота про потомство. Гніздування, кочівки, перельоти. Роль в житті людини, птахівництво.

Ссавці. Загальна характеристика класу. Різноманітність, характеристика основних рядів: першозвірі, сумчасті, комахоїдні, рукокрилі, гризуни, хижаки, ластоногі, парно- і непарнокопитні, китоподібні, примати.

Етапи розвитку тваринного світу. Ускладнення будови та життєдіяльності хребетних у процесі історичного розвитку. Взаємозв'язок у розвитку тварин і рослин.

Людина. Походження людини. Соціальне та культурне успадкування. Поняття про біологічні системи. Рівні організації тіла людини. Поняття про тканини та їх види. Нервова та гуморальна регуляціяд іяльності організму.

Опорно-рухова система. Значення системи. Склад, будова, типии кісток та сполучень.

Шкіра. Будова і функції. Роль у терморегуляції.

М'язи. Функції. Основні групи м'язів. Робота м'язів. Втома.

Кров і лімфа. Внутрішнє середовище організму та його постійність. Склад крові. Процес зсідання. Імунітет. Донорство. Органи кровообігу: серце та його будова. Кола кровообігу. Тиск. Нервова та гуморальна регуляція.

Дихання. Значення. Органи дихання. Нервова та гуморальна регуляція.

Травлення. Будова і функції органів травлення. Травні ферменти. Печінка і підшлункова залоза. Всмоктування.

Обмін речовин і енергії. Виділення. Значення білків, жирів, вуглеводів. Вітаміни. Витрачання енергії. Органи сечової системи, їх будова і функції.

Залози внутрішньої секреції. Значення. Гормони.

Нервова система. Будова і функції спинного мозку і відділів головного мозку. Великі півкулі. Поняття про вегетативну нервову систему.

Органи чуття. Їх значення. Будова і функції органів слуху, зору, аналізатори.

Вища нервова діяльність. Безумовні та умовні рефлекси. Рефлекторна дуга. Гальмування рефлексів. Свідомість і мислення людини. Сон і його значення.

Голова предметної комісії

О.Г. Опімах

Програма індивідуальної усної співбесіди для абітурієнтів ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ» з біології на базі основної школи у 2023 році в форматі PDF

 
Відеодайджест

Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери