Розклад занять
Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Захист прав людини
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Завдання для дистанційної форми навчання студентів агрономічних дисциплін

Сирота В. Г.

Дисципліна «Соціологія», 4 курс
Групи В-41, Т-41

Тема: «Націоналізм як соціальне явище»
Опрацювати питання:
1.Націоналізм як соціальний феномен.
2. Національне питання – форма відкритої постановки в сус¬пільстві проблеми розвитку націй.
3.Різновиди націоналізму.
Скласти опорний конспект.
Література: В.Г. Городяненко «Соціологія», Київ. Видавничий центр «Академія», 2008р. ст. 365-370.
Тема „Соціологія особистості”
Опрацювати питання і скласти схеми:
- соціальної структури особистості;
- характерних рис особистості у процесі реалізації її потенціалу.
Література:В.Г. Городяненко «Соціологія», Київ. Видавничий центр «Академія», 2008р. ст. 197-231

Тема „ Економічна соціологія. Соціологія праці та зайнятості”
Опрацювати питання:
- «Характерна особливість економічної соціології»
- «Особисті цінності і норми економічної культури»
1. Предмет, об`єкт і функції економічної соціології.
2. Категорії економічної соціології.
4. Становлення економічної соціології як науки.
5.Предмет, об`єкт і функції соціології праці та зайнятості.
6.Категорії і поняття соціології праці та зайнятості.
7.Формування соціологічних ідей про працю.
8.Роль соціології праці та зайнятості у вирішенні соціально-економічних проблем.
Скласти опорний конспект і накреслити схеми:
Література: В.Г. Городяненко «Соціологія», Київ. Видавничий центр «Академія», 2008р. ст. 245-290
Група А-41
Тема „ Соціологія сім`ї ”
Опрацювати питання і скласти опорний конспект.
1. Сім'я як об'єкт соціологічного вивчення.
2. Сім'я як соціальний інститут і як мала соціальна група.
3. Основні функції сім'ї та тенденції її розвитку.
4. Сучасні тенденції в розвитку сім`ї .
5. Особливості шлюбно-сімейної структури сучасного суспільства.
Після вивчення матеріалу теми Ви повинні:

ЗНАТИ

- особливості соціологічного підходу до вивчення сім
- проблеми, на яких зосереджується соціологія сім'ї як галузь соціологічного знання;
- зміст ключових понять і термінів, якими оперує соціологія сім'ї;
- етапи житєвого циклу сім'ї, її типи, структуру, форми шлюбу, загальні принципи регулювання сімейних відносин.

ВМІТИ

- дати визначення науковій дисципліні "соціологія сім'ї, її об'єкта і предмета;
- описати сім'ю як соціальний інститут і малої соціальної групи;
- розкрити зміст основних соціальних функцій сім`ї в суспільстві;
- охарактеризувати сучасний стан української сім'ї та пояснити сутність демографічної політики нашої держави стосовно розвитку сім'ї.

Ключові поняття та терміни
• сім я • шлюб
• соціологія сім'ї • предмет соціології сім'ї
• типи та форми сім'ї • функції сім'ї
• структура сім`і • сім'я як соціальний інститут
• сім'я як мала соціальна група • умови життя сім'ї
• спосіб життя сім'ї • життєвий цикл сім'ї
• тенденції розвитку • сімейні конфлікти
сучасної сім'ї • демографічна політика
• нуклеарна сім'я • неповна сім'я
• розширена сім'я • конкубінат
• моногамія • молода сім'я
• полігамія • бездітна сім'я
• полігінія • проіскумітет


Література: В.Г. Городяненко «Соціологія», Київ. Видавничий центр «Академія», 2008р. ст. 339-415
Тема „ Методика організації конкретних соціологічних досліджень”
Опрацювати питання:
1.Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи,види
2.Програма і робочий план конкретно-соціологічного дослідження.
3.Вибірка
4.Методи збору соціологічної інформації
5.Види конкретно-соціологічного дослідження
6.Методи аналізу документів
Скласти опорний конспект і програму конкретного соціологічного дослідження підприємства, де Ви проходили практикуз питань виробничої діяльності галузі рослинництва.
Література: В.Г. Городяненко «Соціологія», Київ. Видавничий центр «Академія», 2008р. ст. 415-506

Дисципліна «Організація і планування діяльності аграрних формувань»
4 курс, група А-41

Тема : «Організація і планування допоміжних і обслуговуючих виробництв» Опрацювати питання:
1.Особливості планування обслуговуючих виробництв
2.Планування роботи живого тягла
3.Планування потреби використання електроенергії
4.Організація підсобних виробництв і промислів.
4.1. Необхідність і передумови розвитку підсобних виробництв
4.2. Класифікація підсобних підприємств та їх подальший розвиток
Скласти опорний конспект.
Література: Батіг А.І. та ін. Планування та організація діяльності аграрного підприємства: Посібник. – К.: Аграрна освіта, стор. 316-321
Тема : «Організація і планування виробництва продукції рослинництва»
Опрацювати питання:
1.Завдання і спеціалізація рільництва
2.Сутність та економічна оцінки застосування інтенсивних технологій в рільництві
3.Організація системи сівозмін і структури посівних площ
4.Принципи організації основних виробничих процесів та економічна оцінка варіанта технологічного процесу
5.Методика складання технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур
6.Планування та організація виробництва зерна
7.Планування та організація виробництва технічних культур
8.Планування та організація виробництва картоплі та овочів
9.Організація виробництва продукції садівництва і виноградарства
Скласти опорний конспект.
Для того, щоб скласти технологічну карту вирощування с.-г. культури :
- Встановити послідовність виконання робіт.
- Встановити склад агрегату і об`єм роботи.
(примітка: культура та, по якій виконуєте курсову роботу з рослинництва)
Література : Л. І. Шелюк. Організація і планування діяльності аграрних формувань.
Навчально-методичний посібник. Київ: «Аграрна освіта», 2011. (стор.152-171)
- Встановити послідовність виконання робіт по культурах.
- Встановити склад агрегату і об`єм роботи.

Дисципліна «Організація виробничої і бізнесової діяльності»
4 курс, група Т-41

Тема: «Наукова організація і умови праці в сільському господарстві»
Опрацювати питання:
1.Економічний зміст раціональної організації праці. (НОП)
2.Принципи і завдання наукової організації праці
3.Форми організації праці в умовах ринку.
4.Організація робочих місць, їх планування і обслуговування
5.Умови праці. Раціональний режим праці та відпочинку.
6.Атестація і раціоналізація робочих місць.
7.Нормування праці, завдання і принципи його.
8.Методи нормування праці.
9.Способи вивчення затрат робочого часу трудових процесів.
10.Умови праці. Раціональний режим праці та відпочинку.
11.Суть, завдання і методи нормування праці. Види норм праці, вимоги, та порядок їх встановлення.
12.Класифікація затрат робочого часу та нормування праці на різних роботах в окремих галузях виробництва.
Скласти опорний конспект
Підготувати тест по темі(див. ел. адресу групи)
Література: Л. І. Шелюк. Організація і планування діяльності аграрних формувань. Навчально-методичний посібник. Київ: «Аграрна освіта», 2011.-322 с., ст. 81 -88
Кодекс Законів про працю України ст.50,57,66,70
Тема : «Організація оплати праці в тваринництві»
Опрацювати питання:
1.Суть оплати праці. Форми, системи і види оплати праці
2.Тарифна система та її елементи. Тарифні угоди та положення про оплату праці, їх зміст
3.Оплата праці працівників тваринництва
4.Оплата праці працівників обслуговуючих підрозділів
5.Оплата праці керівників, спеціалістів та обслуговуючого персоналу
6.Оплата праці від валового доходу
Скласти опорний конспект
Підготувати тест по темі(див. ел. адресу групи)
Література: Л. І. Шелюк. Організація і планування діяльності аграрних формувань. Навчально-методичний посібник. Київ: «Аграрна освіта», 2011.-322 с., ст. 88-117
Закон України «Про оплату праці».

Бабкіна І.М.

Дисципліна «Менеджмент та маркетинг в ветеринарній медицині», 4 курс
Група В-41

Тема: «Економічні та правові засади підприємництва в Україні»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: Л.Є.Корнієнко та ін. «Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині», Київ «Аграрна освіта», 2013р. ст. 18-30.

Тема: «Виробнича діяльність підприємницьких структур. Бізнес-планування»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: Л.Є.Корнієнко та ін. «Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині», Київ «Аграрна освіта», 2013р. ст. 163-199.

Дисципліна «Кооперація в сфері АПК», 4 курс
Група В-41

Тема: «Організація кооперативів в сфері АПК»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.В.Зіновчук «Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації», Київ «Вища освіта», 2001р. ст. 131-183.

Тема: «Вступ. Організація сільськогосподарських кредитних спілок як форми кооперативного кредитування»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.В.Зіновчук «Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації», Київ «Вища освіта», 2001р. ст. 183-206.

Дисципліна «Менеджмент і маркетинг», 4 курс
Група Т-41

Тема: «Комунікації в системі управління. Комплекс маркетингових комунікацій»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: М.І.Дуркач та ін. «Менеджмент і маркетинг», Київ «Аграрна освіта», 2009р. ст. 161-169.

Тема: «Міжнародний менеджмент і маркетинг»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: М.І.Дуркач та ін. «Менеджмент і маркетинг», Київ «Аграрна освіта», 2009р. ст. 169-173.

Дисципліна «Землеробство», 2 курс
Група А-21

Тема: «Система обробітку грунту під озимі культури»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.О.Єщенко «Загальне землеробство», Київ «Вища освіта», 2004р. ст. 200-214.

Тема: «Особливості обробітку меліорованих та заново освоєних земель»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.О.Єщенко «Загальне землеробство», Київ «Вища освіта», 2004р. ст. 230-241.
Тема: «Контроль якості основних видів польових робіт»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.О.Єщенко «Загальне землеробство», Київ «Вища освіта», 2004р. ст. 245-248.


Дисципліна «Менеджмент і маркетинг», 4 курс
Група А-41

Тема: «Влада та особистий вплив. Стилі керівництва»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.Г.Сирота та ін. «Менеджмент», 2003р. ст. 43-49; А.О.Кондратюк «Основи менеджменту», 1999р. ст. 90-99, 114-120.

Тема: «Управління конфліктами, змінами і стресами»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.Г.Сирота та ін. «Менеджмент», 2003р. ст. 106-113; А.О.Кондратюк «Основи менеджменту», 1999р. ст. 90-99, 107-114.

Тема: «Модель сучасного менеджера. Планування і організація праці менеджера»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.Г.Сирота та ін. «Менеджмент», 2003р. ст. 43-45,56-73; А.О.Кондратюк «Основи менеджменту», 1999р. ст. 114-120, 128-164.


Дисципліна «Виробництво продукції рослинництва в органічному землеробстві», 4 курс
Група А-41

Тема: «Технологія вирощування моркви в органічному землеробстві»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: П.О. Стецишин та ін. «Основи органічного виробництва», Вінниця «Нова Книга» 2011р. ст. 308-316.

Тема: «Особливості вирощування плодових дерев в органічному виробництві. Мікробіологічні препарати для плодових і ягідних культур, їх застосування»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: П.О. Стецишин та ін. «Основи органічного виробництва», Вінниця «Нова Книга» 2011р. ст. 382-392.

Дисципліна «Охорона праці в галузі», 4 курс
Група А-41

Тема: «Вивчення засобів індивідуального захисту, правил їх добору і використання»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.Ц.Жидецький «Основи охорони праці», Львів «Афіша» 2002р. ст. 168-175.

Тема: «Основні заходи пожежної профілактики у селянських(фермерських)господарствах»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.Ц.Жидецький «Основи охорони праці», Львів «Афіша» 2002р. ст. 251-300.

Дисципліна «Кооперація в сфері АПК», 4 курс
Група А-41

Тема: «Планування діяльності обслуговуючого кооперативу»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.В.Зіновчук «Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації», Київ «Вища школа» 2001р. ст. 164-183.

Тема: «Фінансова діяльність кооперативів»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.В.Зіновчук «Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації», Київ «Вища школа» 2001р. ст. 277-351.

Дмитрівський І.О.

Дисципліна «Захист рослин», 2 курс
Група А-21

Тема: «Фітофармакологічні методи захисту рослин »
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: С.М.Поспєлов та ін. «Захист рослин», Київ «Вища школа», 1981р. ст. 53-79.

Тема: «Прогноз появи шкодочинних об`єктів »
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: С.М.Поспєлов та ін. «Захист рослин», Київ «Вища школа», 1981р. ст. 402-408.

Тема: «Карантин рослин»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: С.М.Поспєлов та ін. «Захист рослин», Київ «Вища школа», 1981р. ст. 79-82.

Тема: «Багатоїдні шкідники»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: С.М.Поспєлов та ін. «Захист рослин», Київ «Вища школа», 1981р. ст. 84-98.

Дисципліна «Основи підприємництва та маркетингу», 4 курс
Група А-41

Тема: «Міжнародний маркетинг »
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: М.І.Дуркач та ін. «Менеджмент і маркетинг», Київ «Аграрна освіта», 2009р. ст. 169-173.

Доценко В.В.

Дисципліна «Філософія», 3 курс
Група А-31

Тема: «Філософська думка в Україні»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.О. Огнелюк «Історія філософії», Київ «Грамота», 2010р. ст. 206-215.


Тема: «Філософія XIX-XX століття»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: В.О. Огнелюк «Історія філософії», Київ «Грамота», 2010р. ст. 215-224.

Тема: «Проблеми буття у філософії»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: І.Ф.Надольний «Філософія», Київ «Вікар», 2006р. ст.182-194.

Федина В.М.
Навчальна дисципліна (предмет) «Захист Вітчизн».

Група: А-11, В-11, Т-11

Тема заняття № 29: Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально- політичного характеру.
М.Томчук Допризовна підготовка, ст. 279 - 289, М. Стеблюк Цивільна оборона, ст. 13-66
Тема заняття №30: Джерела небезпечних ситуацій у військовий час.
М.Томчук Допризовна підготовка, ст. 290 - 296,
М. Стеблюк Цивільна оборона, ст. 66-118

Тема заняття №31: Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.
А. Гудима Основи медичних знань, 10 кл.,ст. 39 – 51

Дисципліна «Механізація і автоматизація
сільськогосподарського виробництва»

Група: А-21

Тема заняття № 24: Машини для хімічного захисту рослин.
Д.Г. Войтюк Сільськогосподарські та меліоративні машини, ст. 56- 74

Тема заняття № 25: Посівні та садильні машини.
Д.Г. Войтюк Сільськогосподарські та меліоративні машини, ст. 75- 88

Група: А-31

Тема заняття №21: Продуктивність машинно-тракторних агрегатів та основи технічного нормування механізованих робіт.
В.Й. Фортуна Технологія механізованих сільськогосподарський робіт, ст.50-101

Тема заняття № 22: Поняття про технічний сервіс і зберігання машин.
М.К. Діденко Експлуатація машинно-тракторного парку ст.126-134

Савченко М.Ф.
Дисципліна «Агрохімія», 2 курс
Група А-21


Тема:Принципи побудови раціональної системи удобрення.
Удобрення польових культур

Література:

1. Агрохімія. Господаренко Г.М. - К.: "Аграрна освіта", 2013, с.234-318,
2. Агрохімія. За ред.М.М.Городнього.- К.: ”Вища школа”, 1995,
с. 387-404.
3. Агрохімія. Карасюк І.М. і ін.- К.: „Вища школа”, 1991, с. 179-202.
4. Агрохімія. Карасюк І.М. і ін. - К.: „Вища школа”, 1995, с. 258-348.

Тема:Удобрення овочевих і плодоягідних культур та винограду

Література:
1. Агрохімія. Господаренко Г.М. - К.: "Аграрна освіта", 2013, с.318-371,
2. Агрохімія. Карасюк І.М. і ін.- К.: „Вища школа”, 1991, с. 206-212.
3. Агрохімія. Карасюк І.М. і ін. - К.: „Вища школа”, 1995, с. 319--422.

Тема:Агрохімічне обслуговування сільськогосподарського виробництва. Агрохімія і екологія

Література:
1. Агрохімія. Господаренко Г.М. - К.: "Аграрна освіта", 2013, с.371-393,
2. Агрохімія. Карасюк І.М. і ін.- К.: „Вища школа”, 1991, с. 218-234,
3. Агрохімія. Карасюк І.М. і ін. - К.: „Вища школа”, 1995, с. 423-455.

Дисципліна «Технологія переробки і зберігання
продукції рослинництва », 4 курс
Група А-41

Тема:Переробка продукції олійних культур

Література
1. Подпрятов Г.І. і ін. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва.-К.: «Аграрна освіта», 2014, с.183-191.
2. Зберігання і переробка продукції рослинництва, Подпрятов Г.І. і ін. К.: „Мета”, 2002, с. 177-186.
3. Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. Маньківський А.Я. і ін. Ніжин, ВКП „Аспект”, 1999, с. 59-67.

Тема: Переробка картоплі

Література

1. Подпрятов Г.І. і ін.Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва.-К.: «Аграрна освіта», 2014, с.343-353.
2. Подпрятов Г.І. і ін. Зберігання і переробка продукції рослинництва. - К.: „Мета”, 2002, с. 393-398.
3. Маньківський А.Я. і ін. Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції.- Ніжин, ВКП „Аспект”, 1999, с. 177-179.

Тема: Основи технології переробки цукрових буряків

Література

1. Подпрятов Г.І. і ін. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва.-К.: «Аграрна освіта», 2014, с.362-367.
2. Зберігання і переробка продукції рослинництва, Подпрятов Г.І. і ін. К.: „Мета”, 2002, с. 411-448.
3. Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. Маньківський А.Я. і ін. Ніжин, ВКП „Аспект”, 1999, с. 67-97.

Завдання для дистанційної форми навчання студентів агрономічних дисциплін

Воскобойник В.Б.
Дисципліна «Фізіологія рослин з основами мікробіології», 2 курс група А-21

Тема: «Дихання рослин. Поняття дихання і його значення. Фази дихання. Залежність дихання від внутрішніх і зовнішніх умов. Дихальний коефіцієнт. Втрати органічної речовини при зберігання зерна, коренеплодів»
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: Є.П.Альошин «Фізіологія рослин» с.70-84.

Тема: «Фізіологічні основи кореневого живлення. Роль елементів мінерального живлення. Макро- і мікроелементи, їх засвоєння і роль. Коренева система як орган поглинання мінеральних елементів. Умови мін. живлення. Фізіологічні основи застосування добрив».
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: Є.П.Альошин «Фізіологія рослин», с.89-130.

Тема: «Ріст і розвиток рослин. Фази росту та диференціювання. Вплив внутрішніх і зовнішніх умов на ріст рослин. Фізіологічно активні рослини. Тропізми, нутації, настії. Розвиток рослин. Спокій у рослин – види, прийоми регулювання».
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: Є.П.Альошин «Фізіологія рослин», с.165-191.

Тема: «Пристосування і стійкість рослин. Пристосування і вплив зовнішніх умов на розвиток рослин. Стійкість рослин – морозостійкість, зимостійкість, посухостійкість, солестійкість та способи підвищення стійкості».
Опрацювати питання, скласти опорний конспект.
Література: Є.П.Альошин «Фізіологія рослин» с.194-210.

 
Відеодайджест
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери