Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Стаття Савенко Юлія

Савенко Юлія,
викладач англійської мови
Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка
Сумського національного аграрного університету
с. Малий Вистороп

ІНТЕГРАЦІЯ НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО
СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМУ ВИКЛАДАННЯ
СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН АГРАРНОГО СПРЯМУВАННЯ
з досвіду роботи)

Савенко Юлія, викладач англійської мови Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету с. Малий Вистороп ІНТЕГРАЦІЯ НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМУ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН АГРАРНОГО СПРЯМУВАННЯ з досвіду роботи)

Традиційні методи навчання іноземної мови в аграрному вищому навчальному закладі до останнього часу були більше зорієнтовані на пізнавальний, інтелектуальний компонент діяльності, вони формували у майбутніх фахівців переважно формальні знання, що не завжди могли перейти у поведінковий компонент.

Основна ж мета викладачів іноземної мови на сьогодні – це формування іншомовних та культурних компетенцій, які б могли стати активними у спілкування з оточуючими людьми, спонукали б студента до критичного мислення та аналізу професійних знань засобами іноземної мови.

Одним з найефективніших засобів, що поєднує навчальну та розвивальну функції мови є інтерактивні методи навчання, до яких залучаються всі студенти групи. Суттєвою ознакою інтерактивності навчальної діяльності є наявність чітко визначеної мети й відповідного педагогічного результату, а її структурними компонентами – навчальний задум, правила роботи, ігрові дії та пізнавальний інтерес.

Саме елементи інтерактивної роботи на занятті можна застосовувати при розвитку мовних та мовленнєвих компетенцій з іноземної мови на основі навчального матеріалу з фахових дисциплін. Відбувається поєднання інформаційного професійного навантаження та його інтерпретація засобами іншомовного спілкування.

Беззаперечним лідером такого поєднання є бінарні заняття з дисциплін по спеціальності та занять з іноземної мови.

Як приклад такої інтеграції можна розглянути розробку заняття з дисципліни зоотехнологічного напрямку та англійської мови, яке має за мету використання актуальної інформації з технології виробництва продукції свинарства (на приклад) у поєднанні з вдосконаленням навичок монологічного та діалогічного мовлення, інтерактивних ігрових форм роботи. Ця структура сприяє формуванню цілісної системи знань та вмінь студентів, розвитку їх потенціалу як майбутніх фахівців , удосконаленню навичок іншомовного спілкування та креативних здібностей.

На початковому етапі заняття важливо активізувати опорну лексику загального професійного значення: What branches of agriculture do you Know? What branches of animal breeding do yon know?

Розширення об`єму знань здійснюється за рахунок нової тематики та проблематики мовного спілкування. В якості основного методу навчання студентів-аграріїв можна виділити неаутентичні та аутентичні тексти та монологічне повідомлення за змістом теми фахового заняття. Як варіант активізації усного зв’язного мовлення використовуються упереджувальні завдання, а саме: опис порід свиней з опорою на малюнок, презентація творчої роботи з дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства» англійською мовою, тощо.

На етапі перевірки домашнього завдання студенту дається можливість застосувати зв’язне мовлення, продемонструвати навички іншомовного говоріння та професійні знання. Також важливо координувати розвиток граматичних навичок на основі професійного навчального матеріалу. На приклад, зробити письмовий переклад тексту або окремих речень з української мови на англійську.

Також заслуговують уваги такі явища, як використання зворотів, різних часових форм з відтінками модальної, видової семантики, синтаксичних конструкцій. На основі фахового навчального матеріалу можливо розробити різноманітні граматичні вправи та логічно пов`язати їх у структуру заняття.

У структурі заняття з теми « Інтенсивне використання свиноматок та підвищення їх багатоплідності» важливо активізувати уже вивчений лексичний матеріал з даного професійного напрямку та заповнити його новими лексичними одиницями , поставити проблемне питання, яке б спонукало використовувати лексику при висловленні власної думки англійською мовою «Що важливіше у свинарстві: прибуток чи гуманне ставлення до тварин?» Надаються ключові терміни теми, які опрацьовуються фонетично та шляхом фронтальної роботи зі студентами.

На кожному етапі пояснення матеріалу теми викладач спеціальної дисципліни повинен злагоджено працювати з викладачем англійської мови з метою узагальнення теоретичних знань шляхом активізації іншомовного спілкування (лексичні вправи, робота з тематичними текстами, інтерактивні методи навчання…).

Як приклад можна дати завдання здійснити усний переклад речень з візуальною опорою на текст.

Окрема увага повинна бути звернена на особливості спеціальних аудіо та відеоматеріалів для удосконалення навичок аудіювання за спеціальністю. Відеоматеріали повинні відповідати ряду вимог пізнавальної та комунікативної цінності, їх інформативної важливості для студентів. Враховується не тільки лексичний іншомовний аспект, а й їх мотивованість, тематична відповідність, наявність країнознавчого компонента, а також потенційної можливості забезпечити в умовах немовного ВУЗу розвиток професійних якостей майбутніх спеціалістів та утворити основу для появи і розуміння конкретних професійних моментів, актуальних для професіоналів даного профілю. Під час аудіювання контроль розуміння прослуханого відео можна провести різними методами: шляхом усного відтворення тексту чи діалогу, лексичні вправи (true or false), тести, тощо.

Узагальнення вивченого матеріалу на занятті з опорою на розвиток навичок іншомовного спілкування можна здійснити методом «Шести капелюшків». Це психологічно-рольова гра, сенс якої полягає в тому, щоб розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з шести, незалежних одна від одної, точок зору. Це дозволяє формувати найбільш повне уявлення про предмет дискусії та на логічному, емоційному рівні оцінити переваги та недоліки.

Сам прийом було запропоновано британським письменником, психологом та спеціалістом з творчого мислення Едвардом де Бою у 1985 році. Основою цього підходу є концепція паралельного мислення. «Приміряючи» шість незалежних типів мислення у процесі вирішення практичних завдань, можна з легкістю подолати 3 головні проблеми: зайві емоції, розгубленість, несподіваність.

Капелюх певного кольору передбачає включення відповідного режиму мислення, якому має слідувати студент чи мала група студентів в момент аргументації своєї позиції у процесі дискусійної гри:

• Білий – фокусування уваги на інформації (аналіз відомих фактів та цифр, а також оцінка того, яких відомостей не вистачає та з яких джерел їх можна отримати).

• Жовтий – дослідження можливих успіхів, пошук переваг та оптимістичний прогноз події/ідеї/ситуації, яка розглядається.

• Чорний – оцінка ситуації з точки зору наявності недоліків, ризиків та загроз її розвитку.

• Червоний – увага до емоцій, відчуттів та інтуїції. Невдаючись у подробиці та міркування, на цьому етапі висловлюються всі інтуїтивні здогадки.

• Зелений – пошук альтернатив, генерація ідей, модифікація вже наявних напрацювань.

• Синій – управління процесом дискусії, підбиття підсумків і обговорення користі та ефективності методу в конкретних умовах.

У цих умовах протягом заняття кожен матиме можливість спробувати себе в різних ролях без попередньої підготовки.

Організувати заняття можна таким чином:

• Розсадіть студентів по колу.

• Сформулюйте проблемне питання заняття та установіть регламент (наприклад, кожен може висловитись одним реченням тощо).

• Запропонуйте кожному студенту по черзі приміряти капелюх спочатку одного кольору, потім інших та, відповідним чином, висловити своє ставлення до проблемного питання (з позиції різних типів мислення).

• Здійсніть рефлексію (сформулюйте загальний висновок щодо дискусійного питання, визначте переваги та недоліки прийому, відчуття студентів у процесі «примірювання» різних ролей тощо).

Цей метод здійснює інтеграцію іншомовного спілкування у фахову дисципліну в повній мірі. З одного боку реалізується можливість усного мовлення англійською, з іншого узагальнюється вивчений матеріал зі спеціальної дисципліни. Активізується потенціал логічного та аналітичного різнотипного мислення студента, забезпечується комунікативний підхід щодо навчання володінню англійською мовою.

Отже, завдяки правильно підібраному балансу між структурним, комунікативним та професійним підходами, а також точно підібраному навчальному матеріалу студенти аграрного ВНЗ можуть володіти комплексною комунікативною компетенцією, що, на думку багатьох українських та зарубіжних дослідників являє собою цілісність, яка включає в себе такі види компетенцій як лінгвістична, дискурсивна,стратегічна, професійна, соціокультурна та соціальна.

Література

1. Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : Матеріали Всеукр. наук.-практ. Конф., 6-7 квіт. 2012 р. : У 3 т. - Д. : Біла К.О., 2012.

2. Гаврилова О.В. Рольова гра у навчанні іноземних мов / О.В. Гаврилова // English. - 2008. - № 1. - С. 7-8.

3. Ігрове моделювання в діяльності педагога: навч. посіб. для студентів ВНЗ / за ред. В.А. Сластенина, І.А. Колесникової. - М.: Академія, 2006. - 368 с.

 
Відеодайджест

Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери