Сумський НАУ
Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Організація навчального процесу

Освітній процес у коледжі організований відповідно до вимог Конституції України, Законів України, Постанов Верховної Ради України, наказів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Сумського національного аграрного університету, Положення про Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету та Положення про організацію освітнього процесу в Маловисторопському коледжі імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету.

Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» за спеціальностями:

Коледж здійснює освітню підготовку у сфері професійно-технічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за професіями, визначеними державним класифікатором згідно наявних ліцензій.

Спеціальності та професії відкриваються згідно встановленого законодавством України порядку відкриття та дозволу підготовки. Коледж може здійснювати перепідготовку кадрів у відповідності з чинним законодавством.

Акредитований з певних напрямків підготовки фахівців, коледж має право видавати диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра з цих напрямків та зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України, а також надавати, в установленому порядку, студентам, які прийняті на навчання до коледжу на базі базової загальної середньої освіти (9 класів), повну загальну середню освіту з видачею свідоцтв про освіту.

Освітній процес у коледжі організовується відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» та 21 «Ветеринарна медицина».

Ці стандарти встановлюють нормативний зміст навчання, обсяги і рівень освітньої та професійної підготовки молодших спеціалістів, на його основі розроблені навчальні план за спеціальностями 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 211 «Ветеринарна медицина».

В коледжі використовується модульна система навчання та інші форми підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з певної дисципліни, їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки. Модульний контроль здійснюється викладачами у вигляді комп’ютерного тестування, контрольних робіт за тематикою вивченого матеріалу. Оцінювання модулів здійснюється з використанням визначених навчальним планом форм контролю.

 

Складові блоків модулів і форми контролю

 

Модулі Форми контролю
Лекційний модуль Контрольна робота
Лабораторний модуль Захист лабораторних робіт
Семінарський модуль Захист рефератів, аналітичних оглядів, доповідей з презентацією
Практичний модуль (навчальна практика) Захист практичних завдань та індивідуальний звіт отриманих практичних навичок і вмінь
Курсовий модуль Захист курсової роботи
Практичний модуль Захист звіту про виробничу практику

 

Робочі навчальні програми всіх навчальних дисциплін складені у відповідності до переліку навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, що рекомендовано державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» Міністерства освіти і науки України. Робочі програми навчальних дисциплін передбачають розподіл навчального матеріалу на окремі модулі, які наприкінці вивчення закінчуються модульним контролем. Цей підхід, що є загально прийнятий в Україні у зв’язку з вимогами входження в Європейський освітній простір сприяє підвищенню якості фахової підготовки. Зміст робочих навчальних програм постійно оновлюється в зв`язку з введенням нових технологій, світових досягнень у галузі. Робочі навчальні програми з усіх дисциплін розглянуті та схвалені на засіданнях циклових комісій, затверджені заступником директора з навчальної роботи.

Навчальні плани підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 211 «Ветеринарна медицина» розроблені на основі Галузевих стандартів вищої освіти.

Інваріативна частина навчального плану погоджена з відповідними кафедрами Сумського національного аграрного університету. Варіативна частина ОПП і ОКХ розроблена викладачами коледжу та схвалена методичною радою.

Коледж та відповідні кафедри університету здійснюють ступеневу підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів у відповідності до діючого законодавства України та правил прийому до Сумського національного аграрного університету.

Основні види навчальних занять в коледжі: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація.

Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом і становить 1/3 - 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Практична підготовка студентів коледжу є обов'язковим компонентом державних стандартів освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня і має на меті здобуття студентом професійних навичок та вмінь, вона проводиться в умовах виробничої діяльності (навчально-виробнича ферма, колекційно-дослідне поле, навчально-виробнича майстерня, автотрактородром, клініка ветеринарної медицини) під організаційно-методичним керівництвом викладачів коледжу. Практична підготовка агротехніків, включаючи лабораторні та практичні заняття становить 67,3 % від загального обсягу.

Навчальним планом та робочими програмами передбачені і здійснюються такі контрольні заходи:

 • поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи;
 • підсумковий контроль, який проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному, освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль (екзамен, диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисципліни) та державну атестацію студента. Контрольними заходами оцінюється засвоєння студентами навчального матеріалу.

В коледжі використовується модульна система навчання та інші форми підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з певної дисципліни, їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

Екзамени та заліки складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом і проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відому викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.

Державна атестація студента здійснюється екзаменаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньої кваліфікаційної характеристики.

З метою реалізації освітньо-професійних інтересів і потреб студентів викладачами розроблені локальні електронні навчальні курси з дисциплін, що забезпечують вільний доступ всіх учасників освітнього процесу до навчальних та методичних матеріалів у будь-який час незалежно від місця перебування та форми навчання. Робота електронного навчального курсу організовується на основі використання платформи дистанційного навчання MOODLE, що забезпечує супровід освітнього процесу за допомогою телекомунікаційного зв`язку. Контроль залишкових знань здійснюється згідно Положення про моніторинг і контроль якості освіти студентів Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка Сумського НАУ, у вигляді проведення комплексних контрольних робіт з дисциплін навчального плану.

Рівень викладання, ступінь засвоєння навчального матеріалу студентами контролюється проведенням ректорських та директорських контрольних робіт. Таким чином, у коледжі здійснюється поетапний і системний контроль знань студентів як з кожної дисципліни так і за фахом.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців в коледжі включає:

 • навчальний план;
 • робочий навчальний план на поточний навчальний рік;
 • навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • програми навчальної і виробничої практик;
 • електронний ресурс з навчальних дисциплін;
 • підручники і навчальні посібники;
 • інструктивно-методичний матеріал до семінарських, практичних та лабораторних занять;
 • індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;
 • контрольні завдання до теоретичних, семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт;
 • тестові завдання для проведення зрізу знань з навчальних дисциплін.

Організація навчання студентів коледжу здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, розкладу занять, що затверджений у встановленому порядку.

Підготовка спеціалістів в коледжі ведеться викладачами коледжу.

Загальна кількість працівників коледжу 110 чоловік, в т.ч. 33 викладачі, серед них:

 • викладачів–методистів – 6 осіб (18,1 %);
 • викладачів вищої категорії – 19 осіб (57,5 %);
 • старших викладачів – 6 осіб (18,1 %);
 • викладачів І категорії – 2 особи (6,0 %);
 • викладачів ІІ категорії – 4 особи (12,1 %);
 • спеціалісти – 6 осіб (18,1 %);
 • спеціалістів без категорії – 2 особи (6,0 %);
 • кандидатів наук – 3 особи (9,0 %);
 • аспірантів – 3 особи (9,0 %).

Викладачі коледжу тісно співпрацюють з професорсько-викладацьким складом Сумського НАУ, зокрема: при узгодженні робочих навчальних програм, проведенні робочих зустрічей з питань обміну досвідом роботи з методики проведення практичних занять, організації самостійної навчальної діяльності студентів, ступеневого навчання, впровадження дослідницько-пошукової роботи. Ця співпраця забезпечує єдиний підхід у формуванні змісту освіти в системі ступеневої підготовки фахівців, підвищення кваліфікаційного рівня викладачів коледжу.

Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету має достатню навчально-матеріальну базу для ефективної організації освітнього процесу відповідно до вимог освітньої підготовки та забезпечує його вдосконалення, а соціально-побутові умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим нормам.

Коледж має у своєму використанні навчальний корпус на 960 студентів, із 47 навчальними кабінетами та лабораторіями, бібліотеку, гуртожиток, їдальню на 120 місць, актовий зал на 360 місць, котельню та інші складські та господарські приміщення. Крім того в освітньому процесі використовується: навчально-виробнича ферма, клініка ветеринарної медицини, колекційно-дослідне поле, навчально-виробнича майстерня, спортивний зал, стадіон.

Як виробнича база для освітнього процесу використовується 233,4 га. земельних угідь, необхідний набір техніки, 20 голів великої рогатої худоби, 35 голів свиней, 5 кіз, 1 кінь, 10 овець, 15 кролів, 5 гусей, 10 курей, 5 бджолосімей.

Наявні приміщення (навчальні, побутові, спортивні) відповідають санітарним нормам, правилам протипожежної безпеки, державним будівельним нормам України ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів». Експлуатація будівель і споруд здійснюється адміністративно-господарською частиною коледжу.

Загальні площі приміщень, що використовуються в освітньому процесі, становлять: по забудові згідно з даними витягу з Єдиного реєстру об’єктів державної власності – 15711,14м², у т. ч.: приміщення для занять студентів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії) – 7481,0 м²; комп’ютерні лабораторії – 372,0 м²; спортивний зал – 450 м², стадіон – 6750,0 м², спортивні майданчики -1974,0 м².

Площа аудиторного фонду на одного студента складає 24,1 кв. м.

Загальна площа приміщень бібліотеки становить 314,5 м², у тому числі: читальна зала – 222,8 м², кількість посадкових місць -110, площа для зберігання фондів складає 111,8 м².. Адреса електронної пошти бібліотеки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Обсяг бібліотечного фонду станом на 01.06.2019 року нараховує 41902 інформаційних документа, з них: книг – 38 629 примірників, 3273 примірника періодичних видань для усіх спеціальностей. Фонд електронних версій підручників бібліотеки містить 4030 назв підручників, що забезпечують навчальні програми. Інформаційна база бібліотеки має електронні версії лекцій, розроблені викладачами спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», які зберігаються як в комп`ютерах так і на дисках у відокремленому секторі електронної інформації. Облік загального фонду бібліотечно-інформаційного центру ведеться з використанням автоматизованої системи «ІРБІС», електронний каталог налічує 19041 записів.

Для відвідувачів читального залу надано доступ до мережі Інтернет за допомогою бездротових технологій Wi-Fi та шість робочих місць за персональним комп'ютером із виходом в мережу Internet. Встановлено репозитарій для зберігання та надання доступу до електронних навчальних матеріалів, розроблених викладачами коледжу.

Фонд бібліотеки систематично поповнюється періодичними виданнями, передплата на які проводиться двічі на рік.

Доступ до баз даних періодичних наукових видань надає Сумський НАУ. Університет має доступ до міжнародної наукометричної бази даних EBSCO PUBLISHING. Компанія EBSCO є одним з найбільших у світі постачальників журналів в електронному і друкованому форматі. Бази даних EBSCO містять понад 6 тис. електронних версій відомих журналів, газет, бюлетенів новин, близько 1300 брошур, енциклопедій, довідників і реферативних збірників, більшість з яких повнотекстові. EBSCO надає можливість пошуку повнотекстових, рецензованих спеціалізованих матеріалів соціально-гуманітарної, економічної, медичної, технічної та ін. тематики за 60 пошуковими ознаками.

У коледжі для забезпечення освітнього процесу оснащено 3 комп’ютерних навчальних лабораторії, 8 мультимедійних аудиторій, для проведення лекцій використовуються 4 переносних проектори, навчально-методичний кабінет.

Педагогічні працівники для виконання методичної, організаційної та інших видів робіт мають у своєму розпорядженні препараторські кімнати при навчальних лабораторіях, кабінетах, спеціально обладнаний кабінет для роботи викладачів у мережі Інтернет та інші приміщення.

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, що забезпечують освітній процес є достатнім для виконання навчального плану та якісного забезпечення освітнього процесу. Освітній процес з усіх дисциплін в достатній мірі забезпечений засобами наочності (презентації до лекційного матеріалу, навчальні відеофільми, інфографічний матеріал, плакати, схеми, таблиці тощо), необхідним технічним обладнанням.

Постачання Інтернет-каналу відбувається від декількох інтернет провайдерів. Компанія «Датагруп» надає послуги супутникового інтернету на швидкості 3 Мбіт/сек, ТОВ «Лайфселл» надає послуги мобільного інтернету 3G та 4G на швидкості до 42 Мбіт/сек, національний оператор мобільного зв'язку «Інтертелеком» - надає послуги 3G інтернету на швидкості до 14,7 Мбіт.

Доступ робочих станцій (комп’ютерів) до мережі Інтернет організований за допомогою локальної мережі.

У навчальному корпусі, в бібліотеці, в гуртожитку, на території коледжу, в їдальні забезпечено доступ до мережі Інтернет на основі бездротових технологій Wi-Fi (всього 10 точок доступу).

У коледжі створені умови для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Розвиток наукових та інформаційних технологій сучасного виробництва, перехід до нових форм ведення аграрного бізнесу, вимог загальнокультурного процесу зумовлюють пошук суттєвого поліпшення фундаментальної та професійної підготовки спеціалістів. Тому викладачі коледжу знаходяться у постійному творчому пошуку та розробці нових навчальних методів, прийомів, засобів, форм навчання, застосування інноваційних технологій.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в коледжі регламентується нормативними та директивними документами Міністерства освіти і науки України, інструкцій та рішень вченої ради і наказів ректора Сумського національного аграрного університету.

Усі нормативні документи, що регламентують освітній процес у коледжі є в наявності і доводяться до відома педагогічного колективу на педагогічних нарадах, методичній раді, на засіданнях циклових комісій.

Протягом останніх трьох років педагоги коледжу активно працюють над створенням власного електронного ресурсу із навчальних дисциплін.

Метою створення електронного ресурсу з навчальних дисциплін у коледжі є впровадження в освітній процес сучасних інноваційних технологій.

Всі створені електронні ресурси з навчальних дисциплін входять до електронних навчально-методичних комплексів із спеціальності та можуть бути використані, як у процесі проведення аудиторних занять, так і при самостійному вивченні курсу студентами денної і заочної форм навчання.

Зміст електронних навчально-методичних комплексів із спеціальностей спрямовано на формування необхідних знань, умінь і навичок студентів. Вони складені відповідно до навчального плану спеціальностей та включають такі розділи:

 • нормативно-правова база із спеціальності;
 • навчальний план;
 • навчально-методичні матеріали;
 • перелік питань і відповідей для визначення базової професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації із спеціальності;
 • відеоматеріали, тощо.

Використання електронних навчально-методичних комплексів відкриває нові можливості в організації освітнього процесу, а також розвитку навичок самостійної роботи, творчих здібностей студентів, що навчаються, інтересу до досліджуваного предмета. Це підвищує якість і рівень засвоєння матеріалу, дає можливість стимулювати інтерес до способу одержання знань у студентів в підручниках, довідниках, енциклопедіях, в інтернеті, внаслідок систематизації й узагальнення власного досвіду.

Для забезпечення належного рівня фахової підготовки в освітньому процесі використовуються інформаційні системи та навчальні електронні програми. Локальна комп`ютерна мережа коледжу надає можливість доступу студентів до електронної форми навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Викладачі коледжу в своїй роботі активно впроваджують електронні курси за програмою Intel. Програма цього курсу побудована на методиці навчальних проектів, де визначається проблема, що стимулює студентів до роботи, до дослідження, до пошуку, а також вчить самостійно працювати в інформаційному просторі.

Розрахунок потреби у використанні комп’ютерних ресурсів проведено відповідно до «Методики розрахунку потреби навчальних закладів в оснащенні навчальними комп’ютерними комплексами», затвердженої наказом МОН України від 29.06.2010 р. № 637. Потреба коледжу у ПК становить 56 од., фактично у навчальному процесі використовується 78 ПК. Всі ПК підключені до мережі Інтернет. Технічні характеристики комп’ютерної та презентаційної техніки, мережевого обладнання відповідають вимогам сучасних програмних продуктів на основі Windows-технологій.

На комп’ютерах встановлене та використовується під час викладання дисциплін навчального плану обов’язкове і спеціальне програмне забезпечення.

Здійснення тестового контролю знань студентів організоване за допомогою відповідного програмного забезпечення:

 • тестових програм: MyTest, Ассистент II, Test-W2;
 • онлайн сервісів LearningApps та OnlineTestPad;
 • тестування в системі дистанційного навчання – http://elektronic.net.ua.

Навчальні матеріали розміщені у хмарних середовищах MicrosoftOffice 365 та Google, META, ukr.net.

Спортивна зала (площа 450 м²), стадіон (площа 6750 м²), три спортивні майданчики (площа 1974 м²), бігова доріжка – дозволяють в повній мірі виконувати робочу програму з фізичного виховання.

Створені 8 збірних команд з таких видів спорту: волейбол (юнаки), волейбол (дівчата), баскетбол (юнаки), баскетбол (дівчата), теніс настільний, гирьовий спорт, легка атлетика, шахи. В спортивних секціях за даними видами спорту займаються більше 212 студентів. Команди постійно займають призові місця у змаганнях районного та обласного рівнів.

Соціальна інфраструктура коледжу в повній мірі відповідає вимогам і потребам всіх учасників освітнього процесу. Актова зала площею 416 м2 на 300 посадкових місць дозволяє проводити масові загальноколеджанські виховні заходи. У навчальному корпусі розміщено музей історії коледжу.

Коледж має 5-типоверховий гуртожиток на 360 місць. Характер розміщення житлових кімнат – секційний. Усього налічується 144 кімнат для проживання по 2-3 особи в кожній. Забезпечення гуртожитком становить 100 %. Станом на 01.06.2019 року в гуртожитку проживало 230 студентів. Загальна площа гуртожитку – 3987,4 м², житлова – 2224,0 м², у т.ч. на 1 студента 9,66 м².

Для забезпечення медичного обслуговування студентів працює медичний пункт, в якому обладнано терапевтичний кабінет, маніпуляційну кімнату, ізолятор на 5 ліжко-місць та робоче місце для фельдшера, яке забезпечене усіма необхідними засобами.

Для харчування студентів коледж має їдальню на 120 посадкових місць. На одне посадкове місце в їдальні припадає 3 студента.

З метою безпеки всіх учасників освітнього процесу у навчальному корпусі та гуртожитку розпочато роботи щодо встановлення камер зовнішнього відеоспостереження, працює служба охорони.

В коледжі забезпечено доступ до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю, зокрема для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату.

В навчальному корпусі та студентському гуртожитку вхід облаштований пандусами, що мають ухили фронтальні – 1:12, бічні – 1:10. Пропускна ширина пандуса 1,20 м. Вхідні двері забезпечують безпроблемний прохід людям з важкими ураженнями опорно-рухового апарату та проїзд інвалідним візком. Ширина дверей 90 см, висота порогів 1 см.

На 1 поверсі навчального корпусу – просторий вестибюль, санвузол, бібліотека, 9 аудиторій, 2 з мультимедійним обладнанням, що забезпечує проведення занять з усіх дисциплін для студентів та осіб з числа маломобільних груп населення. Доступною для зазначених осіб є також територія, прилегла до будівель коледжу. На даний час особи з інвалідністю в коледжі не навчаються.

Крім цього, у березні 2019 року, в коледжі проведено перевірку на відповідність приміщень та матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Головним управлінням Держпраці у Сумській області та отримано позитивний висновок.

 
Відеодайджест

Бібліотека коледжу
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери