Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Положення про Порядок призначення і виплати стипендій

Pol!

Загальні питання

1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у Маловисторопському коледжі імені П.С.Рибалка Сумського національного аграрного університету за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

2. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між коледжем та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватись за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах навчального закладу або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цим Порядком, а саме:

 • академічної — з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу директора коледжу;
 • соціальної — за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.

3. На загальних підставах відповідно до цього Порядку здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

4. Особам, визначеним пунктом 1- 3 цього Порядку, призначаються такі стипендії:

 • 1) академічні:
 • особам, зазначеним у пунктах 1-3 і 9 - за результатами навчання.
 • 2) соціальні - на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

5. Правила призначення академічних стипендій у Маловисторопському коледжі імені П.С.Рибалка Сумського національного аграрного університету розробляються відповідно до цього Порядку, затверджуються педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і дослідницькій діяльності наказом директора коледжу утворюються стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять директор коледжу, головний бухгалтер, заступник директора з навчальної роботи, завідувач відділенням, соціальний педагог, голова студентської первинної профспілкової організації та представники студентського самоврядування. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов'язки осіб, які навчаються, цим Порядком та Положенням про Маловисторопський коледж імені П.С.Рибалка Сумського НАУ.

За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій.

6. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Особам, зазначеним у пунктах 1-3 Порядку, стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цьому Порядку.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

Студентам, які навчалися за державним замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Порядком за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

Студентам, які відповідно до наказу директора коледжу поновлені на навчання за державним замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.

7. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачується щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством і стипендія, призначена згідно з цим Порядком.

8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і дослідницькій діяльності коледж має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється коледжем та затверджується педагогічною радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

9. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора коледжу, в межах коштів, передбачених у кошторисі навчального заклад, затвердженого у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

10. Особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 150 гривень.

11. Студентам, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус студента коледжу за денною формою навчання, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цього Порядку, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з коледжем , регулярна безповоротна фіксована підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у порахунку на національну грошову одиницю на дату укладання договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно цього Порядку.

Академічні стипендії у Маловисторопському коледжі імені П.С.Рибалка Сумського Національного аграрного університету

12. Академічними стипендіями є:

 • 1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
 • 2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;
 • 3) стипендії у підвищеному розмірі:
 • студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні;

Розмір академічних стипендій для студентів коледжу, зазначених у пунктах 1-3 цього Порядку, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу та успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

13. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам, згідно з рейтингом успішності (далі — рейтинг), що складається на підставі об'єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень з кожної навчальної дисципліни(предмету) і до якого включаються всі студенти, за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю.

Рейтинг студентів коледжу, які навчаються на бюджетній основі, денної форми навчання, оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Рішенням директора коледжу таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цього Порядку. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

Примірний порядок формування рейтингу затверджується МОН.

Порядок формування рейтингу у коледжі визначається правилами призначення стипендій, затвердженими педагогічною радою відповідно до цього Порядку за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються.

При цьому повинні бути дотримані такі обов'язкові вимоги:

 • затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;
 • рейтинг, відповідно до якого студентам, призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до коледжу. Рейтинги, відповідно до яких студентам, призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни (предмету)з урахуванням участі у науково-дослідницькій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для всіх студентів коледжу;
 • навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчальної дисципліни (предмету) визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними цикловими комісіями залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;
 • визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певного навчальної дисципліни (предмету) за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання;
 • до рейтингу не включаються особи, які:
 • - протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якої навчальної дисципліни (предмету) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у коледжі межа незадовільного навчання. Рішенням директора коледжу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом . У разі коли у визначений строк академічна заборгованість* не ліквідована, студент підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;
 • - станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*;
 • - під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок**;
 • - до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни (предмету).

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами із спеціальностей.

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до коледжу.

14. Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним замовленням за денною формою навчання у коледжі і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 11 цього Порядку, здійснюється:

 • у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, — у розмірі, що призначений стипендіату у коледжі за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку;
 • у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, — протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату коледжем за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку.

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення студента до коледжу:

 • визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з нормативним;
 • у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у студента коледжу академічної заборгованості* така заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у коледжі.

  Якщо на дату закінчення першого після повернення студента, семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у коледжі даний студент не має академічної заборгованості*, питання призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією відповідно до цього Порядку на загальних підставах.

  У разі коли строк навчання студента в іншому навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого цього пункту, та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

  15. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 13 цього Порядку, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

  • студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до коледжу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу п'ятнадцятого пункту 13 цього Порядку.

  16. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 15 цього Порядку, збільшується на 45,5 відсотка*** у разі, коли за результатами навчання студенти коледжу відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

  1Соціальні стипендії у коледжі

  17. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов'язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Порядку та належать до однієї з таких категорій:

  • 1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
  • 2) особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії;
  • 3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» мають право на призначення соціальних стипендій;
  • 4) особи, яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» гарантується призначення соціальної стипендії.

  18. Особи, зазначені у пункті 17 цього Порядку, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

  Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 17 цього Порядку, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

  Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

  19. У разі коли за результатами навчання успішність осіб, зазначених у пункті 17 цього Порядку, а саме: студентів коледжу, становить 10—42 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п'ятибальною шкалою оцінювання з кожної навчальної дисципліни (предмета), отриманих під час семестрового контролю відповідно пункту 12 цього Порядку займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого ліміту стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам згідно з пунктом 17 цього Порядку, за рахунок коштів, передбачених навчальному закладу для виплати академічних стипендій, студенту виплачуються кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії, що призначається студентам, , які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні та розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.

  20. Особам, зазначеним у пункті 17 цього Порядку, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цим Порядком, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 17 і 19 цього Порядку:

  • 1) збільшується:
  • студентам, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії;
  • студентам, з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, — 30 відсотків***.

  * Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

  • протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчальної дисципліни (предмета) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання;
  • під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання.

  ** Абзац п'ятнадцятий пункту 13 цього Порядку застосовується починаючи із семестрового контролю за другий семестр 2016/17 навчального року.

  *** У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

 
Відеодайджест

Пошук по сайту
Календар
< жовтня 2017 >
П В С Ч П С Н
            1
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Статистика
На даний момент 207 гостей на сайті
Користувачі : 102
Зміст : 629
Переглянути хіти змісту : 1195488
Мапа відвідувачів
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери